ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Muundo.design

1. TOEPASSELIJKHEID

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Muundo.design (maatschappelijke naam KG Experiences BV),met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 62 in België en gekend onder ondernemingsnummer BE 0818.100.671, en haar partners. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen enkel bij geschrift worden toegestaan en na goedkeuring van Muundo.design.

Door het loutere feit van de betaling erkent de partner in kennis te zijn gesteld van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart hij deze te aanvaarden. De algemene verkoopsvoorwaarden kan de partner terugvinden op de achterzijde van elk document alsook op onze website www.muundo.design. De andersluidende algemene verkoopsvoorwaarden van de wederpartij kunnen deze verkoopsvoorwaarden niet ontkrachten en binden ons niet, tenzij de wederpartij ons daarop uitdrukkelijk heeft gewezen en wij haar voorwaarden schriftelijk hebben aanvaard.

2. AANVANG VAN DE OVEREENKOMST

Het partnerschap wordt aangegaan vanaf betaling van de factuur. De verbintenissen van Muundo.design zijn afhankelijk van de ontvangst van de nodige documenten vanwege de partner.

Herroeping door de partner van een direct of indirect verstrekte opdracht (hetzij eenmalige, hetzij recurrente opdrachten) kan enkel schriftelijk gebeuren via aangetekend schrijven en zal leiden tot het verschuldigdheid zijn van de reeds door Muundo.design gemaakte kosten, zowel materiaal als uurlonen verbonden aan de reeds geleverde prestaties, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30% van de totaliteit van de kosten en uurlonen welke zouden toekomen bij de volledige uitvoering van de opdracht.

3. LEVERINGSTERMIJN

De bepaalde leveringstermijn is enkel gegeven als inlichting en zonder waarborg van levering op de gestelde datum. Een redelijke overschrijding van de vermelde leveringstermijn wordt door partijen niet als een contractuele inbreuk van de verkoper beschouwd en zal dus door de partner niet kunnen worden ingeroepen om de verbreking van de verkoopovereenkomst of schadevergoeding te eisen. De koper verklaart zich akkoord met een verlenging van de leveringstermijn voor zover deze verlenging niet als onredelijk kan worden beschouwd rekening houdend met de redenen van de verlenging. Het verval van leveringstermijn vernietigt de koop niet ten gunste van de koper geen boete of schadeloosstelling geval kan worden opgelegd voor verwijl, aan de verkoper. Eventueel verlies, diefstal of andere oorzaken van tenietgaan van aangeleverde goederen zijn steeds ten laste van de partner.

4. BETALING

a) Alle betalingen zijn in euro betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Interleuvenlaan 62, op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. Indien de partner niet of laattijdig zou reageren, wordt aangenomen en overeengekomen dat de partner zich akkoord heeft verklaard met de toegezonden factuur en het daarop figurerend verschuldigde bedrag. De partner wordt geacht de factuur te hebben ontvangen uiterlijk twee werkdagen na verzending ervan.

b) Niet-tijdige betaling van enig door de koper verschuldigd bedrag op de vervaldag maakt het saldo van alle rekeningen onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en werkzaamheden op te schorten of de opdracht als verbroken of ontbonden te beschouwen (zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist) voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding van onze relatie te vorderen.

c) De niet-betaling van enig door de koper verschuldigd bedrag op de vervaldag, geeft bovendien van rechtswege aanleiding tot een verhoging van het verschuldigde bedrag met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag alsook de verhoging met eventuele andere door de verkoper blootgestelde gerechts- en invorderingskosten, met inbegrip van de door de verkoper blootgestelde advocatenkosten en erelonen. Bovendien is van rechtswege een conventionele verwijlintrest van 10% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag, met een minimum van € 85. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk van enige openstaand bedrag heeft de opeisbaarheid van niet-vervallen facturen tot gevolg.

d) Alle wijzigingen in het btw-tarief tussen de bestelling enerzijds en de facturatie anderzijds zullen worden doorgerekend aan de partner in diens voordeel of nadeel.

5. KLACHTEN

De partner moet de gebreken schriftelijk en aangetekend inroepen binnen de 8 dagen na levering en/of plaatsing. Ingeval de koper een consument is, verklaart de verkoper dat deze bepalingen geen enkele afbreuk doen aan de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken, bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover de bepalingen van deze overeenkomst zouden afwijken ten aanzien van de bepalingen van de wettelijke waarborg, zijn de bepalingen niet van toepassing ten aanzien van consumenten.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Enkel het Belgisch Recht is van toepassing op onze contracten en bij beslechting van alle geschillen. De zetel van de verkoper wordt beschouwd als de plaats waar de verbintenissen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst zijn ontstaan. Bij betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven en het Vredegerecht van het Kanton Aarschot bevoegd.

7. PRIVACY

In het kader van de contractuele relatie met de partner en via de website worden persoonsgegevens van de partner verzameld. Dit kunnen zijn: e-mailadres, naam, adres, GSM-nummer, geboortedatum en taalkeuze. In geval van betaling via de website kunnen eventueel kunnen eventueel kredietkaartgegevens worden opgevraagd ter garantie. De partner geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Muundo.design treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: partner en administratie, verwerking en opvolging van de gemaakte bestellingen, direct marketing van Muundo.design. De klant stemt ermee in dat de gegevens kunnen worden verwerkt en meegedeeld aan partners van Muundo.design zodat de klant, indien gewenst, 2 vrijblijvende offertes kan ontvangen. Wanneer de klant geen vrijblijvende offerte van een partner wenst te ontvangen worden er geen persoonsgegevens aan derden bezorgd. De kredietkaartgegevens van de klant worden nooit aan derden overgemaakt. Gegevens van de klant kunnen ook niet worden verkocht.

Elke klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Muundo.design. Dit inzage- en correctierecht kan rechtstreeks via de website worden uitgeoefend.

Elke klant kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door een e-mail te sturen aan Muundo.design op info@muundo.design. De klant heeft tevens het recht om de aanmelding van Muundo.design in het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.

Muundo.design neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de partner meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Muundo.design kan worden verhaald.

8. ONTBINDING

Ingeval van faillissement, vereffening of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de koper kan de verkoper naar eigen keuze ofwel de overeenkomst door dit loutere feit als verbroken beschouwen en een verbrekingsvergoeding van 20% van de koopprijs vorderen ofwel de uitvoering van de verkoopovereenkomst vorderen.